Serkozy » Specials » Wmo

Zijn gemeenten klaar voor de nieuwe WMO?

Zijn gemeenten klaar voor de nieuwe WMO? Gemeenten bepalen vanaf 2015 op basis van de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wie thuis zorg of hulp krijgt en hoeveel. Een belangrijke verandering, niet alleen voor ouderen maar eveneens voor mensen met een lichamelijke of psychische beperking.

Waarom een nieuwe WMO?

Het is een feit dat de kosten voor langdurige zorg in ons land onbetaalbaar dreigen te worden. Dat is vooral een gevolg van de vergrijzing, maar ook de vooruitgang in de medische wetenschap werkt dat in de hand: chronisch zieken leven nu eenmaal langer en vragen langdurige en doorgaans intensieve zorg.

Wat gaat er veranderen?

Om de kosten van langdurige zorg weer enigszins beheersbaar te houden, heeft de overheid een aantal ingrijpende maatregelen uitgewerkt:
  • Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen. Slechts bij uitzondering is er nog plek voor hulpbehoevenden in een verpleeghuis of instelling;
  • Mensen met een lichtere zorgvraag kunnen thuis hulp en ondersteuning ontvangen en moeten daarvoor aankloppen bij de gemeente;
  • Veel zorgtaken van de landelijke overheid worden in het kader van de nieuwe WMO overgeheveld naar de gemeenten; Het takenpakket van gemeenten in de WMO is om die reden ingrijpend aangepast.

Meer zorgtaken voor minder geld

De gemeenten zullen van de overheid weliswaar extra budget voor uitvoering van die zorgtaken ontvangen, maar men kan er niet omheen dat die budgetten minder ruim zijn dan het geld dat er voorheen via de AWBZ beschikbaar was. Om kosten te sparen zullen gemeenten er daarom op aandringen dat mensen met een hulpvraag meer beroep zullen doen op mantelzorg in hun eigen omgeving. Het is overigens niet ondenkbaar dat de extra gelden die door de gemeenten worden ontvangen voor volstrekt andere zaken worden aangewend. Men zou het geld zomaar voor groenvoorzieningen kunnen besteden.

Wie krijgen met de nieuwe WMO te maken?

Ouderen zullen natuurlijk als eerste iets van de nieuwe WMO merken. Maar ook voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking gelden de nieuwe regels.

Zijn de gemeenten er klaar voor?

Dat is nog maar de vraag. Gemeenteambtenaren zullen zich serieus moeten inleven in de situatie van hun burgers want met mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld, hebben ze nog nooit van doen gehad. Nieuw fenomeen in dat verband is het zogenaamde keukentafelgesprek. Een ambtenaar komt dan bij de burger thuis om te beoordelen welke zorg er nodig is en wie die zorg kan bieden.
Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing in Nederland

Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing in Nederland

De term vergrijzing verwijst naar het feit dat mensen in Nederland steeds ouder worden en langer moeten doorwerken om voldoende pensioen op te bouwen. En volgens het CBS is omstreeks 2025 de potentiël…
Participatie in de ouderenzorg

Participatie in de ouderenzorg

Ouderenzorg is een van de grootste toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Reeds nu is duidelijk dat door de demografische veranderingen het aantal mensen dat zorg nodig heeft, toeneemt, terwijl teg…
WMO: de gemeente als hulpverlener

WMO: de gemeente als hulpverlener

Gemeenten mogen vanaf 2015 zelf bepalen hoe zij invulling geven aan hun WMO-taken. Volgens de beleidsmakers in Den Haag kunnen ze het beste beoordelen wat hun inwoners aan zorg nodig hebben. Gemeenten…
Wat zijn hulpmiddelen en wie betaalt ze mij?

Wat zijn hulpmiddelen en wie betaalt ze mij?

Verstrekking en vergoeding van hulpmiddelen is door het in werking treden van de nieuwe WMO per 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd. Deze bijdrage wil antwoorden geven op veelgehoorde vragen. Wat word…
Gepubliceerd door Serkozy op 25-05-2014, laatst gewijzigd op 04-01-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties